The Fool
มนุษย์เจ้าสำราญ

ปัญหาด้านสุขภาพของคุณขอให้คุณระวังเรื่องการเดิน ระวังเกี่ยวกับโรคข้อเข่า หรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเพราะความเลินเล่อ