The World

ได้รับข่าวดีของคนในครอบครัว มีสมาชิกเพิ่มในครอบครัว การออกลูกออกหลาน การตั้งครรภ์ สัตว์ เลี้ยงในบ้านเพิ่มขึ้น การแต่งงาน การหมั้น การพบคนรัก