- Advertisement -
หน้าแรกข่าวโหนดวง6 ราศี ดวงได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ได้ย้ายงาน คุณเบลล์ญาณบารมี

6 ราศี ดวงได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ได้ย้ายงาน คุณเบลล์ญาณบารมี


Advertisements

6 ราศี ดวงได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ได้ย้ายงาน คุณเบลล์ญาณบารมี

6 ราศี ดวงได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ได้ย้ายงาน Muen montra : คุณเบลล์ญาณบารมี ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวของ ดวงการงาน สุดปัง ในช่วงนี้ โดยมีรายละเอียดคำทำนายดังต่อไปนี้…

#6ราศีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ คุณจะมีโอกาสสูงมาก ที่ได้รถ ได้บ้าน ได้ของมีค่า แบบไม่ทันตั้งตัว แถมยังได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ได้งานใหม่ ย้ายงานที่เราหวัง ดวงจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบรวดเร็ว!!! แนะนำให้ ก่อนออกพรรษาอย่าลืมเร่งสวดมนต์ด่วน

Advertisements

3 ราศี หนี้สินหมด งานเข้า กระเป๋าตุง 2 ราศี มีคู่ก่อนสิ้นปี อ.จิว

นวราตรี มีความรวย!! เปิดดวง 4 ราศี สิ้นเดือนนี้ – กลางเดือนหน้า รับความปัง!

Advertisements

ยิ่งทำบุญยิ่งรวย 4 ราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพร อวยยศความปัง ชีวิตโคตรเฮง !!

Advertisements

#บทกรวดน้ำ3โลก (#บทแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล🕊

#ใครที่จุดเทียนกับคุณเบลล์ จุดธูป 16 ดอกอธิฐาน และกรวดน้ำตามนี้ได้เลยนะคะ ตั้งจิตอธิฐานให้ดี ถ้าใครไม่สะดวกจุดให้กรวดน้ำ อย่างเดียวพอค่ะ 

Advertisements
Advertisements

#อิมินาบุญยกัมเมนะ #ข้าพเจ้า….ชื่อ…..
ขออาราธนาบารมี องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า องค์ปฐม และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ จนถึงองค์ปัจจุบันเป็นที่สุด เป็นประธานสัพทุกขา สัพพพะยา สัพพโรคา วินาศสันตุ ด้วยเดชะผลบุญที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในขณะนี้ ทั้งในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน ด้วยกาย วาจา อีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธา อันประกอบด้วยการให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ การแสดงธรรม ฟังธรรมะ และการแผ่กุศล เจริญธรรมสมาธิภาวนา แผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พร้อมทั้งผลบุญกุศล ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และในขณะนี้ จงเป็นบุญบารมี บุญญานุภาพ เป็นพลังอำนาจ บันดาลตัวข้าพเจ้า บิดามารดา วงศาคณาญาติ บรรพบุรุษ จงมีแต่ความสุขกาย สบายใจ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความเจริญในทางธรรม มีแต่บริวารที่ดีมีเมตตาจิตต่อกัน มีดวงตาเห็นธรม รู้แจ้งในสัจธรรม อันเป็นหนทางแก่การพ้นทุกข์ ตัดภพ ตัดชาติ ให้ได้เกิดในพระพุทธศาสนา มีปัญญา ศรัทธา วิริยะบารมี มีอาการครบ 32 เกิดเป็นมนุษย์ ขอให้ถึงพร้อมด้วยทิพยสมบัติ อริยะสมบัติ โภคทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสาร ขอวิมุตหลุดพ้น ขอให้เข้าถึงพร้อมด้วยทิพยสมบัติ อริยะสมบัติ โภคทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติที่อุดมสมบูรณ์ ขอวิมุตหลุดพ้น ให้เข้าถึงศีล ทาน ภาวนา สมาธิ ปัญญา คือมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ หรือในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ

#ขอให้ความปรารถนาพุทธภูมิจงสำเร็จด้วยการบำเพ็ญบุญนี้ ตัวข้าพเจ้า ขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมต้น จนถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า หมู่สงฆ์สาวก พระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย ที่สำเร็จแล้ว มีมากกว่า เม็ดทรายในท้องมหาสมุทร พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์อวโรกิตเตศวร ตั้งแต่อดีตกาล พุทธกาล ปัจจุบันกาลและอนาคตกาล เพื่อขอขมากรรมที่ตัวข้าพเจ้า และทุกๆคน ได้เคยล่วงเกิน ด้วยกายกรรม3 วจีกรรม4 มโนกรรม5 ในทุกภพทุกชั้น ทุกภูมิ ที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้ ได้โปรดยกโทษ และอโหสิกรรมให้ด้วย ขอให้ทุกๆพระองค์แผ่เมตตาบารมี นำทางให้ประสบความสำเร็จ ตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ ทั้งทางโลกและทางธรรม ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศล ให้แก่พระคุณบิดามารดา บรรพบุรุษวงศาคณาญาติ สี่สกุลเจ็ดชั่วโคตร ผู้มีพระคุณทั้งหลาย บริวารมิตรสหาย คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้มีอุปการคุณสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรม ทางจิตวิญญาณ เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบครอบจักรวาลในเมืองมนุษย์ รอบครอบจักรวาลในเมือง เทวโลก รอบครอบจักรวาลในเมืองพรหมโลก เจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมเจ้าที่ คู่เวรคู่กรรม เจ้าบุญนายคุณ โรคกรรมโรคเวรที่ติดตามทาสทั้ง4 ขันธ์ทั้ง5 อาการ32 อวัยวะทุกๆส่วนที่เป็นสังขารนี้ สิ่งศักสิทธิ์เทพยดา ที่รักษาตัวข้าพเจ้า และที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ตลอดจนถึงผู้ที่เคยมีบุญบารมีผูกพัน กับข้าพเจ้าในอดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน พระภูมิเจ้าที่ เจ้าป่าเจ้าถ้ำ เจ้าเขาเจ้าหนอง เจ้าคลองห้วยบึง เจ้ากรุงเจ้าเมืองพาลี พระแม่นางธรณี พระแม่นางคงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พระแม่โพสพ แม่ซื้อพันจิต ทั้งท้าวสักกะเทวราช ท้าวมหาพรหมธาดา หมื่นโลกธาตุแสนโกฐิจักรวาล ปู่พรหมโลก ปู่มนุษย์โลก ปู่ยมโลก ปู่เทพสุวรรณ พระพิฆเณศวร พระศิวะ พระนารายณ์ ปู้ท้าวมหาพรหมธาดา ปู่ท้าวผกาพรหม ท้าวมหาพรหมชินะปัญจะ ปู่ท้าวสหัสบดีพรหม ท้าวมหาพรหมทุกๆพระองค์ เทพพรหมเทวดา ที่รำลึกได้ก็ดี รำลึกไม่ได้ก็ดี รุกขเทวดา อารักษ์เทวดา ภูมิเทวดา เหล่าเทวดา เทพทั้งหลาย ทั่วรอบครอบสากลพิภพ เทวดาประจำวันเกิด วันอาทิดย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ พระเกตุพระราหู พระอินทร์พระพรหม พระกาฬ พระเสื้อเมืองพระหลักเมือง พระทรงเมือง บูรพามหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ ตั้งแต่ต้นสมัยเมืองสยาม จนถึงราชการปัจจุบัน และเชื้อพระวงศ์ทุกๆพระองค์ องค์พระสยามเทวาธิราช พระยายมราช ยมทูต ยมโลก ยมบาล นายนิริยะบาล ทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 ศิริพุทธอำมาตย์ ชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรหมมา เบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมา จนถึงมนุษยโลก พรหมโลก เทวโลก ยมโลก โดยรอบสุดขอบจักรวาล อนันตจักรวาลหมู่ฤๅษีทั้ง 108 มีหมู่ฤๅษีตาไฟ หมู่ฤๅษีนารอด หมู่ฤๅษีกษก เป็นต้น พญานาค นาคา ยมยักษ์ ผีบ้านผีเรือน ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เหล่าสัพสัตว์ทั้งหลายที่มองเห็น และมองไม่เห็นก็ดี อันมีสัตว์เลื้อยคลานปราศจากเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์มากเท้า บนบก และในน้ำ ในอากาศ วิญญาณทั้งหลาย ที่ล่องลอยไปมา ไม่มีที่จุดหมาย มีรูปวิญญาณ อรุวิญญาณที่สถิตอยู่ ณ ที่นี้ก็ดี ตามถนนหนทางก็ดี ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ก็ดี เหล่าพญามารทั้งหลาย อบายภูมิทั้ง4 คือ นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน สัมพเวสี โอปาติกา จงมาร่วมเสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้าทำไว้ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

Advertisements

#ขอสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทราบหรือไม่ทราบก็ดี ถึงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ ด้วยกันทุกท่าน ขอสัตว์ทั้งหลายโปรดไปบอกให้ทราบด้วย จงมีส่วนในผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตจนถึงขณะนี้ พร้อมอุทิศบุญกุศล แผ่ให้ทุกๆท่าน ท่านทั้งหลาย ที่มีความทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ท่านทั้งหลายที่มีความสุข ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัย ปัจจัยให้ส่งถึงพระนิพพาน ในปัจจุบันและอนาคตกาล ทุกภพทุกชาติ ทุกชั้น ทุกภูมิ ทั้งในอดีตชาติปางก่อน และในชาติปัจจุบัน ตัวข้าพเจ้าเคยล่วงเกินก็ดี ไม่เคยล่วงเกินก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอให้ทุกๆท่าน มารับส่วนบุญกุศลนี้เพื่ออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย หมดหนี้หมดเวรต่อกันและกัน ไปอยู่ภพภูมิที่สูงๆยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ จงเป็นสุขเป็นสุขเทอญ พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวรัง สังฆังนิพพานปัตจะ โหตุ สุขิตา โหนตุยาตะโญ ขอผลบุญนี้จงสำเร็จ แด่คุณบิดาและมารดา ครูบาอาจารย์ ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษ สี่ตระกูลเจ็ดชั่วโคตรด้วยเทอญ…

Advertisements

Advertisements


Advertisements
- Advertisement -

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า